Algemene voorwaarden

·Verhuurder Gundaric-partyverhuur verder genoemd als Gundaric.

·Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door Gundaric, als verhuurder, wordt gesloten en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

·Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige prestatie dient de huurder Gundaric derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Gundaric door overmacht, te weten elke van de wil van Gundaric onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, niet, niet juist of niet tijdig kan leveren, is Gundaric daarvoor niet of indien de wederpartij een consument is, ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk.

·Het is mogelijk om goederen bij Gundaric te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De klant en Gundaric sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. De klant dient Gundaric te allen tijde schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst/reservering die hij met Gundaric heeft gesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:

50 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen 60 dagen na de annuleringsdatum ligt,
70 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen 30 dagen van de annuleringsdatum ligt,
100 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen een week van de annuleringsdatum ligt.

·Gundaric hanteert normaal geen borg en aanbetaling. Uitgezonderd bij verhuur met een bedrag boven de €500 wordt 30% aanbetaling gevraagd.

·Bij het niet tijdig retour leveren, zoals in de huurovereenkomst/reservering overeen is gekomen, worden kosten, evenredig aan tijd en afstand, in rekening gebracht.

·Alle prijzen zijn inclusief BTW.

·Betaling geschiedt contant op moment van levering. Of vooraf per bank. Aanbetaling kan contant of via bankrekening en dient binnen 5 werkdagen na reservering voldaan te zijn.

·Prijzen zijn per evenement met een maximum van 3 dagen. Bij evenementen langer dan 3 dagen wordt een offerte gemaakt.

·Bij ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld te melden bij Gundaric. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.

·Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gundaric is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren.

·Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waar door hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan Gundaric terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan motoren, zowel direct als indirect o.a. ook als gevolg van te lage netspanning. Ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen containers, kratten e. d. mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.

·Al het gehuurde, met uitzondering van tafellinnen, moet na gebruik schoon terug geleverd worden.

·Gundaric is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens Gundaric gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen. Voor de veiligheid van de huurder of derden kan Gundaric niet instaan. De veiligheid is zaak van de huurder zelf.

·In de periode oktober tot en met maart worden tenten alleen verhuurd indien de huurder het stormrisico voor zijn rekening neemt. De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico’s. De huurder verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is. De huurder dient altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen.
·Bij ophalen dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.


Reserveer nu!